Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
Công ước quốc tế Nghị định thư Văn kiện hợp tác Tài liệu UNICEF
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 7 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 0.1249976 giây
1
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu: Công ước 1989
Tác giả: Liên hợp quốc
Trích yếu: Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em
Ngày ban hành:
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu: Công ước 1989
Tác giả: Liên Hợp Quốc
Trích yếu: Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em năm 1989
Ngày ban hành:
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 3
Tên loại:
Số, ký hiệu: 535 /ỌĐ-TTg
Tác giả: Chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Kc hoạch triển khai thực hiện khuyến nghịcua Úy ban về quyền trẻ em của Liên họp quốc
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 4
Tên loại:
Số, ký hiệu: 535 /ỌĐ-TTg
Tác giả: Chính phủ
Trích yếu: THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN QUYỂN TRẺ EMLIÊN HỢP QUỐC 2013
Ngày ban hành:
File đính kèm        
5
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 5
Tên loại:
Số, ký hiệu: 182/1999
Tác giả: Tổ chức lao động quốc tế
Trích yếu: Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
Ngày ban hành:
File đính kèm        
6
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 6
Tên loại:
Số, ký hiệu: Công ước số 182
Tác giả: Tổ chức Lao động quốc tế
Trích yếu: Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999
Ngày ban hành:
File đính kèm        
7
Loại hình TL: Công ước quốc tế
Thứ tự VB: 7
Tên loại:
Số, ký hiệu: Công ước số 138
Tác giả: Tổ chức Lao động quốc tế
Trích yếu: Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973
Ngày ban hành:
File đính kèm        
   
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2021