Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
Tài liệu cấp tỉnh, thành phố Tài liệu cấp Huyện, Quận Tài liệu cấp Xã, Phường Báo cáo Công tác trẻ em
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 109 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 0.9374747 giây
1
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: TÀI LIÊU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM (Tập huấn cán bộ cấp xã và cộng tác viên)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: TÀI LIÊU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM (Dành cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẺ EM TỈNH AN GIANG
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 14/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Ngày ban hành:
File đính kèm        
5
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: TÀI LIÊU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM (Tập huấn cán bộ cấp xã và cộng tác viên)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
6
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: TÀI LIÊU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM (Dành cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
7
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẺ EM TỈNH AN GIANG
Ngày ban hành:
File đính kèm        
8
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 14/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Ngày ban hành:
File đính kèm        
9
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 3
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẺ EM TỈNH NINH THUẬN
Ngày ban hành:
File đính kèm        
10
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 16/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH Ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố
Ngày ban hành:
File đính kèm        
11
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 4
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẺ EM TỈNH NINH THUẬN
Ngày ban hành:
File đính kèm        
12
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 16/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH Ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố
Ngày ban hành:
File đính kèm        
13
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 5
Tên loại:
Số, ký hiệu: 3899/UBND-KT
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: V/v Tổ chức thực hiện việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Ngày ban hành: 09/06/2015
File đính kèm        
14
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội
Ngày ban hành:
File đính kèm        
15
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 6
Tên loại:
Số, ký hiệu: 807/UBND-KT
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: V/v Tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
Ngày ban hành: 27/02/2017
File đính kèm        
16
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội
Ngày ban hành:
File đính kèm        
17
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 7
Tên loại:
Số, ký hiệu: 16/KH-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: KÉ HOẠCH Ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố
Ngày ban hành: 16/01/2018
File đính kèm        
18
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4019/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
19
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 8
Tên loại:
Số, ký hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phắm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội
Ngày ban hành: 02/01/2018
File đính kèm        
20
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4019/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
21
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 9
Tên loại:
Số, ký hiệu: 587/QĐ-UBND.HC
Tác giả: UBND Tỉnh Đồng Tháp
Trích yếu: Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2009-2010
Ngày ban hành: 26/05/2009
File đính kèm        
22
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4125/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
23
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 10
Tên loại:
Số, ký hiệu: 12/CT-UBND
Tác giả: UBND Tỉnh Hải Dương
Trích yếu: Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Ngày ban hành: 15/05/2009
File đính kèm        
24
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4125/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
25
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 11
Tên loại:
Số, ký hiệu: 06/CT-UBND
Tác giả: UBND TP Hà Nội
Trích yếu: Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Ngày ban hành: 26/11/2008
File đính kèm        
26
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 106/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
27
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 12
Tên loại:
Số, ký hiệu: 07/2008/CT-UBND
Tác giả: UBND Tỉnh Gia Lai
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành: 26/06/2008
File đính kèm        
28
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 12
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 106/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
29
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 13
Tên loại:
Số, ký hiệu: 03/2008/CT-UBND
Tác giả: UBND Tỉnh Bến Tre
Trích yếu: Về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Ngày ban hành: 22/04/2008
File đính kèm        
30
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 13
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 42/2016/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAi TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
31
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 14
Tên loại:
Số, ký hiệu: 05/2008/CT-UBND
Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành: 27/03/2008
File đính kèm        
32
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 14
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 42/2016/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAi TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
33
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 15
Tên loại:
Số, ký hiệu: 195/2007/NQ-HĐND
Tác giả: UBND Tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.
Ngày ban hành: 25/07/2007
File đính kèm        
34
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 15
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 65/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH ĐẾN NĂM 2015
Ngày ban hành:
File đính kèm        
35
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 16
Tên loại:
Số, ký hiệu: 34/2005/QĐ-UB
Tác giả: UBND TP Cần Thơ
Trích yếu: Về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em thành phố
Ngày ban hành: 05/09/2005
File đính kèm        
36
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 16
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 65/KH-UBND
Tác giả:
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH ĐẾN NĂM 2015
Ngày ban hành:
File đính kèm        
37
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 17
Tên loại:
Số, ký hiệu: 1701/2005/QĐ-UB
Tác giả: UBND Tỉnh An Giang
Trích yếu: V/v Phê duyệt đề án "Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục" giai đoạn 2005 - 2010.
Ngày ban hành: 13/06/2005
File đính kèm        
38
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 17
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1316/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC, VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015”
Ngày ban hành:
File đính kèm        
39
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 18
Tên loại:
Số, ký hiệu: 778/2005/QĐ-UB
Tác giả: UBND Tỉnh An Giang
Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh An Giang từ năm 2004 đến năm 2010.
Ngày ban hành: 31/03/2005
File đính kèm        
40
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 18
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1316/QĐ-UBND
Tác giả:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC, VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015”
Ngày ban hành:
File đính kèm        
41
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 19
Tên loại:
Số, ký hiệu: 429/2005/QĐ-UB
Tác giả: UBND Tỉnh Vĩnh Long
Trích yếu: Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 -2010 của tỉnh Vĩnh Long.
Ngày ban hành: 07/03/2005
File đính kèm        
42
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 19
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 14/KH-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: KÉ HOẠCH Thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Ngày ban hành: 15/01/2018
File đính kèm        
43
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 20
Tên loại:
Số, ký hiệu: 92/2004/QĐ-UB
Tác giả: UBND TP Cần Thơ
Trích yếu: V/v đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành: 01/09/2004
File đính kèm        
44
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 20
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 65/KH-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO trẻ em bị Bệnh tim bẩm sinh đến năm 2015
Ngày ban hành: 24/3/2014
File đính kèm        
45
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 21
Tên loại:
Số, ký hiệu: 3075/2003/QĐ-UB
Tác giả: UBND Tỉnh Vĩnh Long
Trích yếu: chuyển Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật từ ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em sang Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 31/08/2004
File đính kèm        
46
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 21
Tên loại: Kê hoạch
Số, ký hiệu: 106/KH-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XÂM HẠI TỈNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày ban hành: 22/5/2017
File đính kèm        
47
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 22
Tên loại:
Số, ký hiệu: 10/2004/CT-UB
Tác giả: UBND TP Cần Thơ
Trích yếu: V/v tổ chức tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam, ngày Dân số thế giới
Ngày ban hành: 29/04/2004
File đính kèm        
48
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 22
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 42/2016/QĐ-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤp THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO trẻ em dướ 16 tuổi VÀ ĐĂNG KÝ KhAi TỬ, XÓA ĐĂnG KÝ THƯỜNG TRÚ trên địa bành thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 28/10/2016
File đính kèm        
49
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 23
Tên loại:
Số, ký hiệu: 226/2004/QĐ-UB
Tác giả: UBND TP Cần Thơ
Trích yếu: V/v thành lập Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TPCT
Ngày ban hành: 03/04/2004
File đính kèm        
50
Loại hình TL: Tài liệu địa phương
Thứ tự VB: 23
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4125/QĐ-UBND
Tác giả: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đe án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, gỉâỉ đoạn (2018-2020)
Ngày ban hành: 13/8/2018
File đính kèm        
   
123
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2021