Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
Báo cáo nghiên cứu Đề tài khoa học Tét thử tài liệu
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 14 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 0.2500031 giây
1
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Ủy ban dân tộc
Trích yếu: Nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đè xuất xây dựng hệ thống chính sách dân tộc đén năm 2020
Ngày ban hành: 2012
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Đề tài khoa học
Số, ký hiệu: CB.2013 - 08 - 01
Tác giả:
Trích yếu: Nghiên cửu xây dụng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thục hiện quyền trẻ em
Ngày ban hành: 3/2013
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Đề tài khoa học
Số, ký hiệu: CB. 2009 - 02 - 01
Tác giả: TS. Nguyễn Hải Hữu - Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trích yếu: Những vấn đề cơ bản của trẻ em trong bối cảnh công nghiệp hoả, hiện đại hoá và hội nhập-thực trạng và giải pháp
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Đề tài khoa học
Số, ký hiệu: CB 2014 - 08 - 13
Tác giả: TS. Nguyễn Hải Hữu - Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trích yếu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về thực hiện quyền trẻ em
Ngày ban hành: 2/2014
File đính kèm        
5
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Bộ Kê hoạch Đầu tư
Trích yếu: Bộ công cu kiëm toân xâ hôi cho ké hoach phât trién kinh té xà hôi
Ngày ban hành:
File đính kèm        
6
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Bộ Kê hoạch Đầu tư
Trích yếu: Hưởng dân phân tích và dự bảo trong lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển địa phưong
Ngày ban hành:
File đính kèm        
7
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Khóa luận tốt nghiệp
Số, ký hiệu:
Tác giả: Đinh Thị Thoa
Trích yếu: Thực trạng trẻ em lang thang trên địa bàn Quận Ba Đình
Ngày ban hành: 12/2011
File đính kèm        
8
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Tỉnh An Giang - UNICEF Viet Nam
Trích yếu: Nghiên cứu đề xuất chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện quyền trẻ em Việt Nam
Ngày ban hành: 12/2011
File đính kèm        
9
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Tỉnh An Giang - UNICEF Viet Nam
Trích yếu: Phân tích tình hình tré em tỉnh An Giang
Ngày ban hành: 2012
File đính kèm        
10
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: UBND tỉnh Ninh Thuận -UNICEF Viet Nam
Trích yếu: Phân tích tình hình tré em tỉnh Ninh Thuận
Ngày ban hành: 2012
File đính kèm        
11
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: Tầm nhìn Thế giới
Trích yếu: Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch (Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch)
Ngày ban hành: 2011
File đính kèm        
12
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 12
Tên loại: Tài liệu tập huấn
Số, ký hiệu:
Tác giả: Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trích yếu: Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em(Dành cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
13
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 13
Tên loại: Tài liệu tập huấn
Số, ký hiệu:
Tác giả: Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Dành cho cán bộ cấp xã)
Trích yếu: Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Dành cho cán bộ cấp xã)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
14
Loại hình TL: Báo cáo, nghiên cứu
Thứ tự VB: 14
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 535 /ỌĐ-TTg
Tác giả: Chính phủ
Trích yếu: TPhê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị cua Ủy ban về quyền trẻ em cua Liên hợp quốc
Ngày ban hành: 14/4/2014
File đính kèm        
   
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2021