Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
Tài liệu đã phát hành Tài liệu đang soạn thảo Công văn Quyết định của Cục đã ban hành Danh sách người làm công tác trẻ em cấp .. Các quyết định về chức năng, nhiệm vụ củ.. Quyết định của Bộ do Cục tham mưu..
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 41 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 0.7500315 giây
1
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 512
Tác giả: Bộ LĐTBXH
Trích yếu: Quyết định thành lập ban soạn thảo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực Trẻ em
Ngày ban hành: 11/5
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Các loại Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Báo cáo kết quả triển khai đề án Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN Báo cáo các quy định của PL về bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Quyết định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục, các phòng, đơn vị
Số, ký hiệu:
Tác giả: Cục Trẻ em
Trích yếu: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục, các phòng, đơn vị
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Các Quyết định Cục ban hành trong quý I/2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
5
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Danh sách
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Danh sách người làm công tác trẻ em cấp tỉnh
Ngày ban hành:
File đính kèm        
6
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Danh sách cán bộ tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng các chương trình, đề án của Cục
Ngày ban hành:
File đính kèm        
7
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 765/TE-KHTH
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: Về việc hướng dẫn chi tiết một số hoạt động thuộc Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017
Ngày ban hành:
File đính kèm        
8
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Quyết dịnh
Số, ký hiệu: 22/QĐ-TE
Tác giả: KHTC
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên và các chương trình, đề án của Cục Trẻ em năm 2020
Ngày ban hành: 28/4/2020
File đính kèm        
9
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Một số nhiệm vụ của Văn phòng đã triển khai trong Quý I/2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
10
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu: Tài liệu hướng dẫn tập huấn và truyền thông về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch – Dự án Tuổi thơ
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: Tài liệu dự án tuổi thơ p1
Ngày ban hành:
File đính kèm        
11
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 3
Tên loại: báo cáo
Số, ký hiệu: 207
Tác giả: Văn phòng
Trích yếu: Báo cáo Nghị quyết 63
Ngày ban hành:
File đính kèm        
12
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Quyết dịnh
Số, ký hiệu: 21
Tác giả: KHTC
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện chi quản lý nhà nước năm 2020
Ngày ban hành: 28/4/2020
File đính kèm        
13
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 3
Tên loại:
Số, ký hiệu: Tài liệu hướng dẫn tập huấn và truyền thông về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch – Dự án Tuổi thơ
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: Tài liệu dự án tuổi thơ p3
Ngày ban hành:
File đính kèm        
14
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu: 209
Tác giả: VP
Trích yếu: HƯớng dẫn công tác Quỹ tại địa phương
Ngày ban hành:
File đính kèm        
15
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Quyết dịnh
Số, ký hiệu: 59/QĐ-TE
Tác giả: VP, KTTV
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình xử lý văn bản đi, đến và quy trình tạm ứng thanh quyết toán
Ngày ban hành: 29/9/2017
File đính kèm        
16
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 4
Tên loại:
Số, ký hiệu: Tài liệu hướng dẫn tập huấn và truyền thông về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch – Dự án Tuổi thơ
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: Tài liệu dự án tuổi thơ p2
Ngày ban hành:
File đính kèm        
17
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu: 211
Tác giả: VP
Trích yếu: Thông báo kết luận của CT ngày 19/5
Ngày ban hành:
File đính kèm        
18
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu:
Tác giả: VP
Trích yếu: BC NQ 19
Ngày ban hành:
File đính kèm        
19
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 09
Tác giả: Văn phòng
Trích yếu: Quyết ban hành KHCCHC năm 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
20
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 5
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 159/ BVCSTE -PTTG
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: Nhân bản sách mỏng: Những điều cần biết về quyền tham gia của trẻ em
Ngày ban hành:
File đính kèm        
21
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu: 213
Tác giả: VP
Trích yếu: Báo cáo nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 08
Ngày ban hành:
File đính kèm        
22
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu: BC CT 12
Tác giả:
Trích yếu: Báo cáo chỉ thị 12
Ngày ban hành:
File đính kèm        
23
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 6
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số: 133/BVCSTE-PTTG
Tác giả: Cục BVCSTE
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chứcDiễn đàn trẻ em năm 2017
Ngày ban hành:
File đính kèm        
24
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu: 218
Tác giả: KHTC
Trích yếu: Phân bổ kinh phí theo Quyết định 22
Ngày ban hành:
File đính kèm        
25
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 7
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: 35 câu tình huống Luật trẻ em
Ngày ban hành:
File đính kèm        
26
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu: 225
Tác giả: KHTC
Trích yếu: Góp ý tuyên bố ASEAN
Ngày ban hành:
File đính kèm        
27
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: QĐ khen thưởng tập thể 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
28
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 8
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
29
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Quyết định tập thể LĐTT
Ngày ban hành:
File đính kèm        
30
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Hướng dẫn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Hướng dẫn công tác chăm sóc, an toàn cho trẻ em trong mùa dịch covid-19 (tại các khu cách ly)
Ngày ban hành:
File đính kèm        
31
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 10
Tên loại: nghị quyết
Số, ký hiệu:
Tác giả: VPCP
Trích yếu: Phiên họp thường kỳ tháng 5
Ngày ban hành:
File đính kèm        
32
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 08
Tác giả: VP
Trích yếu: Quyết định Chiến sĩ thi đua cơ sở
Ngày ban hành: 20/01/2020
File đính kèm        
33
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Tờ trình
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Tổ chức ngày TBLS 27/7
Ngày ban hành:
File đính kèm        
34
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 07
Tác giả: VP
Trích yếu: Giấy khen cá nhân
Ngày ban hành: 20/01/2020
File đính kèm        
35
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 12
Tên loại: công văn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Văn bản ban hành tháng 6/2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
36
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 12
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu: 46
Tác giả: VP, anh Tuấn
Trích yếu: Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 8
Ngày ban hành:
File đính kèm        
37
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 13
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu: 72
Tác giả: VP
Trích yếu: BC tình hình kiểm soát TTHC quý I
Ngày ban hành:
File đính kèm        
38
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 13
Tên loại: Báo cáo
Số, ký hiệu: 61
Tác giả: PTTG
Trích yếu: Phân công nhiệm vụ thực hiện QĐ 588
Ngày ban hành:
File đính kèm        
39
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 14
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Văn bản phát hành tháng 5
Ngày ban hành:
File đính kèm        
40
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 15
Tên loại: tài liệu hướng dẫn làm cha mẹ
Số, ký hiệu:
Tác giả: Phòng CSTE
Trích yếu: Tài liệu hướng dẫn làm cha mẹ
Ngày ban hành:
File đính kèm        
41
Loại hình TL: Cơ sở dữ liệu CTE
Thứ tự VB: 16
Tên loại: Công văn
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Văn bản ban hành tháng 7
Ngày ban hành:
File đính kèm        
   
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2021