Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
Văn bản hướng dẫn Văn bản chỉ đạo
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 4 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 0.093782 giây
1
Loại hình TL: Tài liệu Đảng
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Tài liệu Đảng
Số, ký hiệu: 20/CT-TW
Tác giả: Bộ Chính trị
Trích yếu: CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Tài liệu Đảng
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Tài liệu Đảng
Số, ký hiệu: 20/CT-TW
Tác giả: Bộ Chính trị
Trích yếu: CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Tài liệu Đảng
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Tài liệu Đảng
Số, ký hiệu: 21-NQ/TW
Tác giả: Bộ Chính trị
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Tài liệu Đảng
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Tài liệu Đảng
Số, ký hiệu: 21-NQ/TW
Tác giả: Bộ Chính trị
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
   
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2021