Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em