Về việc phê duyệt tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5