Cơ sở dữ liệu Thư viện - Tìm kiếm dữ liệu
   
    Nâng cao
KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Có 1,134 bản ghi được tìm thấy. Thời gian tìm kiếm: 1.0085017 giây
1
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1932/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẨY GIUN ĐƯỜNG RUỘT TẠI CỘNG ĐỒNG
Ngày ban hành:
File đính kèm        
2
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 21/2004/TTLTBLĐTBXH-BYT
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -BỘ Y TẾ SỐ 21/2004/TTLTBLĐTBXH-BYT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH DANH MỤC CHỖ LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG MẠI DÂM
Ngày ban hành:
File đính kèm        
3
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 1
Tên loại: Thông tư
Số, ký hiệu: Số: 22/2010/TT-LĐTBXH
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu: QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM
Ngày ban hành:
File đính kèm        
4
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 1
Tên loại:
Số, ký hiệu: 30/2013/TT-BYT
Tác giả: Quốc hội
Trích yếu: Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
Ngày ban hành:
File đính kèm        
5
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1932/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẨY GIUN ĐƯỜNG RUỘT TẠI CỘNG ĐỒNG
Ngày ban hành:
File đính kèm        
6
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 21/2004/TTLTBLĐTBXH-BYT
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -BỘ Y TẾ SỐ 21/2004/TTLTBLĐTBXH-BYT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH DANH MỤC CHỖ LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG MẠI DÂM
Ngày ban hành:
File đính kèm        
7
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 1633 LĐTBXH
Tác giả: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Trích yếu: Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Ngày ban hành:
File đính kèm        
8
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 2
Tên loại:
Số, ký hiệu: 05/2011/TT-TTCP
Tác giả: Liên bộ
Trích yếu: Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
Ngày ban hành:
File đính kèm        
9
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 2
Tên loại: Nghị định
Số, ký hiệu: Số 56/2017/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Ngày ban hành:
File đính kèm        
10
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4487/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG CẤP TÍNH Ở TRẺ EM TỪ 0 ĐẾN 72 THÁNG TUỔI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
11
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
12
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 3
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Báo cáo xếp hạng địa phương 2016 - 2017
Ngày ban hành:
File đính kèm        
13
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 3
Tên loại:
Số, ký hiệu: 2294/VPCP-NC
Tác giả: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Công văn số 2294/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ : V/v vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:
File đính kèm        
14
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 3
Tên loại: Nghị định
Số, ký hiệu: 14/2017/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
File đính kèm        
15
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 4487/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG CẤP TÍNH Ở TRẺ EM TỪ 0 ĐẾN 72 THÁNG TUỔI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
16
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
17
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 4
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 1836/BGDĐT-CTHSSV
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: Phát động cuộc thi vẽ tranh và sáng tác thông điệp về tầm nhìn ASEAN đến năm 2015
Ngày ban hành:
File đính kèm        
18
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 1165/QĐ-LĐTBXH
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Về việc phê duyệt tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5
Ngày ban hành:
File đính kèm        
19
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 4
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 1340 QĐ/TTg
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
20
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Chỉ thị
Số, ký hiệu: 473/CT-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: CHỈ THỊ về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018
Ngày ban hành:
File đính kèm        
21
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
File đính kèm        
22
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 5
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 7265/VPCP-KGVX
Tác giả: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025
Ngày ban hành:
File đính kèm        
23
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 5
Tên loại:
Số, ký hiệu: Số 1126/QĐ - LĐTBXH
Tác giả: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Trích yếu: Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trẻ em
Ngày ban hành:
File đính kèm        
24
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 5
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 1023/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
25
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Chỉ thị
Số, ký hiệu: 473/CT-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: CHỈ THỊ về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018
Ngày ban hành:
File đính kèm        
26
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
File đính kèm        
27
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 6
Tên loại:
Số, ký hiệu: 15/2015/TT-BTP
Tác giả: Bộ Tư pháp
Trích yếu: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
Ngày ban hành: 16/11/2015
File đính kèm        
28
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 572/QĐ-LĐTBXH
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
Ngày ban hành:
File đính kèm        
29
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 6
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: SÔ 1008/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành:
File đính kèm        
30
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
31
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Chỉ thị
Số, ký hiệu: 473/CT-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: CHỈ THỊ về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018
Ngày ban hành:
File đính kèm        
32
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 7
Tên loại:
Số, ký hiệu: 15/2015/TT-BTP
Tác giả:
Trích yếu: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
33
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 7
Tên loại:
Số, ký hiệu:
Tác giả:
Trích yếu: Bao cao chinh sach dan toc den nam 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
34
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 7
Tên loại: Luật
Số, ký hiệu: Luật số: 102/2016/QH13
Tác giả: Quốc hội
Trích yếu: LUẬT TRẺ EM
Ngày ban hành:
File đính kèm        
35
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành:
File đính kèm        
36
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 718/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
37
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 8
Tên loại:
Số, ký hiệu: 17/2009/TT-BGDĐT
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày ban hành: 25/7/2009
File đính kèm        
38
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 8
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 234/QĐ-TTG
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
39
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỚNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
40
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 718/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
41
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 9
Tên loại:
Số, ký hiệu: 17/2009/TT-BGDĐT
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày ban hành:
File đính kèm        
42
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 1565/QĐ-LĐTBXH
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020""
Ngày ban hành:
File đính kèm        
43
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 9
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 2361/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
44
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỚNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
Ngày ban hành:
File đính kèm        
45
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1937/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52/NQCP NGÀY 15/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Ngày ban hành:
File đính kèm        
46
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 10
Tên loại:
Số, ký hiệu: 28/2016/TT-BGDĐT
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành:
File đính kèm        
47
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số498 /QĐ-LĐTBXH
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016
Ngày ban hành:
File đính kèm        
48
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 10
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: Số 1696/QĐ-TTG
Tác giả: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
File đính kèm        
49
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu: 01/2013/TTLT /TANDTCVKSNDTC-BCA-BQP-BTP
Tác giả: Liên Bộ
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI MUA BÁN NGƯỜI; MUA BÁN, ĐÁNH TRÁO HOẶC CHIẾM ĐOẠT TRẺ EM
Ngày ban hành:
File đính kèm        
50
Loại hình TL: Văn bản pháp luật
Thứ tự VB: 11
Tên loại: Quyết định
Số, ký hiệu: 1937/QĐ-BYT
Tác giả: Bộ Y tế
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52/NQCP NGÀY 15/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Ngày ban hành:
File đính kèm        
   
12345678910
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội2022